Adatkezelési tájékoztató


A www.ecity.hu oldal üzemeltetője a Magyar Közigazgatásfejlesztés Zrt. („MKF”) (1097 Budapest, Vaskapu u. 10-14. D ép. fsz. 2., info@ecity.hu), amely adatkezelőként a honlappal (illetőleg az azon küldött elektronikus üzenetekkel) kapcsolatban az alábbi adatkezeléseket végzi.


Az adatkezelés célja (Folyamat) Az érintettek kategóriái A kezelt személyes adatok Az adatkezelés jogalapja Adattovábbítás/adatfeldolgozás Törlési határidő
1. A weblapon közölt elérhetőségen küldött megkeresések megválaszolása A megkeresést küldő személy Email cím, email üzenet tartalma Az érintett hozzájárulása Microsoft Inc. A hozzájárulás visszavonásáig, illetve a cél megvalósulásáig (a megkereséssel kapcsolatos levelezés utolsó elemét követő 90 napig)
2. A weboldal technikai üzemeltetése, az oldal védelme jogellenes tevékenység ellen A weboldal látogatói IP címek és azokhoz kapcsolódó technikai adatok (operációs rendszer, látogatás időpontja, lekért állományok, stb.) Az MKF Zrt. jogos érdeke https://www.ecity.hu/docs/em.pdf - 2 hónap
3. A weboldal üzemeltetésének technika biztosítása session cookie-k segítségével A weboldal látogatói Session cookie-k, IP címek és azokhoz kapcsolódó technikai adatok (operációs rendszer, látogatás időpontja, lekért állományok, stb.) Az MKF Zrt. jogos érdeke https://www.ecity.hu/docs/em.pdf - A felhasználói látogatás (session) lezárása

Az adatkezelések önkéntesek, de adatainak megadása hiányában nem tudjuk az Ön megkereséseit megválaszolni, illetőleg a honlap működését biztosítani.

Ön az EU Általános Adatvédelmi Rendelete alapján hozzáférést kérhet személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, illetve – a fenti 1. sz. adatkezelés vonatkozásában – automatizált adatkezelés esetén kérheti, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat az adatkezelő tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön számára átadja. A hozzájáruláson alapuló 1. sz. adatkezelés vonatkozásában Ön a személyes adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja; ez nem érinti a visszavont hozzájárulás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulását az alábbi email-címre intézett levélben vonhatja vissza: info@ecity.hu.

Az adatokhoz kizárólag az MKF munkavállalói férnek hozzá, valamint a lent megjelölt adatfeldolgozók

Az adatokat harmadik országba nem továbbítjuk. Automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást az MKF nem végez. Ön vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu. Jogainak vélt megsértése esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.